Fertis Consulting

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych

Dotacje unijne na innowacyjne inwestycje

Przedsiębiorstwa mogą otrzymać dotacje unijne na projekty dotyczące wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych.
Obecnie są ogłoszone dwa konkursy w ramach których można sfinansować wdrożenie wyników prac B+R. Obydwa konkursy przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniających do 250 osób w przeliczeniu na pełne etaty). Poziom dofinansowania wynosi do 70%.

1) W ramach pierwszego konkursu przedsiębiorstwa mogą otrzymać dotacje na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów lub usług. Przedsiębiorca nie musi posiadać technologii na moment składania wniosku, w ramach projektu można zaplanować zakup nowej technologii i jej wdrożenie poprzez np. uruchomienie linii technologicznej.

W ramach projektu można sfinansować przede wszystkim następujące wydatki:
1) Zakup środków trwałych (maszyn, urządzeń, linii technologicznych)
2) Zakup robót i materiałów budowlanych (w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części)
3) Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego
4) Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej

Maksymalna wartość dofinansowania – 6 mln zł
Wnioski można składać od 28 lipca do 30 września 2016 roku.

2) W ramach drugiego konkursu przedsiębiorstwa mogą otrzymać dotacje na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych samodzielnie lub na zlecenie przedsiębiorstwa – prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

W ramach projektu można sfinansować przede wszystkim następujące wydatki:
1) Nabycie albo wytworzenie środków trwałych

2) Nabycie robót i materiałów budowlanych
3) Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości
4) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

Maksymalna wartość dofinansowania – 20 mln zł
Wnioski można składać od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 roku.

Zapraszamy do kontaktu