Fertis Consulting

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych

KOLEJNE DOTACJE NA BADANIA I ROZWÓJ W WOJ. ŚLĄSKIM

 SKUTECZNOŚĆ W POPRZEDNICH NABORACH

Szanowni Państwo, informujemy iż obecnie trwa kolejna edycja konkursu na projekty badawczo-rozwojowe w ramach działania 1.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W poprzednich naborach wszystkie 6 złożonych przez nas wniosków otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę ponad 10 mln zł.

W ramach niniejszego konkursu  można otrzymać nawet do 80% dofinansowania (100% w zakresie dotyczącym działalności niegospodarczej). Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji, a także etapem wdrożeniowym. W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie m.in.:
– przygotowanie prototypów doświadczalnych,
– tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,
– sprawdzenie i walidacja danego rozwiązania w warunkach rzeczywistych,
– uruchomienie pierwszej produkcji,
zakup maszyn i urządzeń w celu rozpoczęcia seryjnej produkcji.

W ramach niniejszego konkursu wnioski będą mogły składać mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa. Dodatkowo wsparcie w niniejszym konkursie mogą uzyskać także konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, konsorcja przedsiębiorstw i uczelni, konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych pod warunkiem, iż liderem będzie pozostawało przedsiębiorstwo z kategorii MŚP.

Poziom dofinansowania wynosi: do 80% kosztów projektu
Minimalna wartość dofinansowania wynosi: 100 tys. zł
Maksymalna wartość projektu: 10 mln zł

W ramach projektu można sfinansować m.in. wszystkim następujące wydatki:
1) Wynagrodzenia pracowników badawczych, pracowników technicznych
2) Koszty aparatury oraz sprzętu służącego do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych
3) Podwykonawstwo części prac merytorycznych (np. zlecenie badań podmiotom zewnętrznym)
4) Elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej
5) Ryczałt w wysokości 15% od kosztów wynagrodzeń pracowników badawczych zatrudnionych na umowy o pracę

Rozwiązanie będące przedmiotem projektu musi wpisywać się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Śląskiego (weryfikacja na podstawie obszarów technologicznych w dokumencie – link: http://lsi.slaskie.pl//pub/nabory/download/10484) tj.:
– ICT
– Energetyka
– Medycyna
– Zielona Gospodarka
(gospodarowanie zasobami, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna i materiałowa, czyste technologie i czystsza produkcja, ochrona bioróżnorodności, społeczna odpowiedzialność biznesu oraz zrównoważony model konsumpcji i produkcji)
– Przemysły wschodzące
(ekoprzemysły, przemysły morskie, kreatywne, mobilności, usług mobilnych oraz przemysły medycyny spersonalizowanej)

Składanie wniosków o dofinansowanie zostało podzielone na dwie rundy konkursowe:
I Runda – 28.09.2018 – 14.11.2018
II Runda – 14.11.2018 – 15.01.2019

W RAMACH NINIEJSZEGO KONKURSU MOŻNA TAKŻE SFINANSOWAĆ BUDOWĘ/ROZBUDOWĘ JAK I WYPOSAŻENIE LABORATORIUM LUB CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO – MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA WYNOSI 45%.

Zapraszamy do kontaktu