Fertis Consulting

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych

Dotacje na maszyny i urządzenia oraz aparaturę badawczą

Jak zdobyć dotacje na urządzenia i maszyny w województwie Śląskim?

Na przełomie marca i kwietnia 2017 roku zostaną ogłoszone dwa konkursy (w województwie śląskim oraz ogólnopolski), gdzie będzie można sfinansować zakup maszyn i urządzeń, które będą wykorzystywane do działalności badawczo-rozwojowej. W obydwu konkursach dofinansowanie może zostać przeznaczone na budowę nowych obiektów. Firmy, w tym nawet duże przedsiębiorstwa będą mogły liczyć na dofinansowanie do 70% wydatków kwalifikowanych.

1) Pierwszy konkurs – ogólnopolski – przewiduje możliwość uzyskania dotacji na tworzenie i rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i technologii.

W ramach projektu można sfinansować m.in. następujące koszty:
1) Nabycie lub wytworzenie środków trwałych (np. urządzenia, aparatura)
2) Nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych
3) Nabycie robót i materiałów budowlanych
4) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

Maksymalna wartość projektu – 2 mln zł netto
Wnioski można składać od 8 maja do 7 lipca 2017 roku.
Więcej informacji na temat niniejszego konkursu znajdą Państwo tutaj – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R

2) W ramach drugiego konkursu planowanego do ogłoszenia w województwie śląskim przedsiębiorstwa mogą otrzymać dotacje na aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i technologii. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi: 45%.

W ramach projektu można sfinansować m.in. następujące koszty:
1) Zakup nowych lub używanych maszyn i urządzeń, aparatury badawczej i sprzętu badawczego
2) Zakup oprogramowania oraz licencji na oprogramowanie
3) Koszt nabycia materiałów i robót budowlanych
4) Koszty nabycia nieruchomości zabudowanych

Minimalna wartość dofinansowania – 200 tys. zł
Maksymalna wartość projektu – 10 mln zł netto
Wnioski można składać na przełomie kwietnia i maja 2017 roku

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat dotacje na urządzenia i maszyny?

Więcej informacji na temat niniejszego konkursu znajdą Państwo tutaj –  Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego