Fertis Consulting

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych

Kolejne dotacje na inwestycje dla świętokrzyskich przedsiębiorstw

W III kwartale 2017 roku planowany będzie kolejny konkurs na projekty inwestycyjne związane z rozwojem przedsiębiorstwa (w poprzednim konkursie wszystkie złożone przez nas wnioski otrzymały dofinansowanie).

Najprawdopodobniej wspierane będą wyłącznie projekty dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przetwórstwem przemysłowym, wpisującej się w zakres kodów PKD 2007 Sekcji C – Przetwórstwo przemysłowe – działy od 10 do 32 włącznie.
Wnioskodawcy będą mogli otrzymać dotacje na inwestycje związane z:
– wprowadzeniem na rynek innowacyjnych produktów lub usług;
– zakupem innowacyjnych maszyn lub urządzeń;
– dokonywaniem zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

SKUTECZNOŚCI W NINIEJSZYM KONKURSIE

W ramach najbliższego konkursu wnioski będą mogły składać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające do 250 osób).
Poziom dofinansowania wynosić będzie maksymalnie 80% kosztów netto inwestycji
Dofinansowanie będzie udzielane w ramach pomocy de minimis.
Minimalna wartość projektu wynosić będzie 100 tys. zł. netto

W ramach projektu można sfinansować przede wszystkim następujące wydatki:
1) Nowe lub używane środki trwałe.
2) Wartości niematerialne i prawne – maksymalnie do 100 tys. zł.
3) Zakup materiałów i robót budowlanych – do 30% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Preferowane będą projekty realizowane w następujących branżach:
– przemysł metalowo-odlewniczy,
– nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze,
– zasobooszczędne budownictwo,
– turystyka zdrowotna i prozdrowotna,
– technologie informacyjno-komunikacyjne,
– branża targowo-kongresowa,
– zrównoważony rozwój energetyczny.

Planowany termin składania wniosków: III kwartał 2017

Zapraszamy do kontaktu