Fertis Consulting

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych

Dotacje na infrastrukturę badawczo-rozwojową

Termin naborów wniosków:
01.03.2016 – 29.04.2016

Na co można otrzymać dofinansowanie:
Tworzenie i rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Beneficjenci:
– mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa
– duże przedsiębiorstwa

Poziom dofinansowania:
– dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70%
– dla średniego przedsiębiorstwa – 60%
– dla dużego przedsiębiorstwa – 50%

Minimalna i maksymalna wartość projektu i dofinansowania:
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 2 mln zł

Koszty kwalifikowane:
1. Nabycie lub wytworzenie środków trwałych (np. urządzenia, aparatura);
2. Nabycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego);
3. Nabycie robót i materiałów budowlanych;
4. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
5. Koszty wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług, wykorzystywanych na potrzeby projektu, np. koszty homologacji, koszty doradztwa w zakresie doboru właściwych metod badawczych, koszty certyfikacji;
6. Zakup materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu, np. substancje, odczynniki, probówki, surowce.
Łączna wartość kosztów kwalifikowanych wyszczególnionych w punkcie nr 2 nie może przekraczać 10% łącznych kosztów kwalifikowanych projektu.

Pozostałe warunki udziału w konkursie:
Prace badawczo-rozwojowe, realizowane na zakupywanej w ramach projektu infrastrukturze B+R muszą być prowadzone w obszarach, które wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Składając wniosek o dofinansowanie należy przygotować Agendę Badawczą, która zawierać będzie następujące elementy:
– główne innowacyjne obszary badawcze;
– indykatywny (orientacyjny) plan prac badawczo-rozwojowych, obejmujący okres trwałości projektu – 3 lata po zakończeniu projektu;
– główne rezultaty zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych (rezultaty realizacji agendy – efekty, które zamierza osiągnąć przedsiębiorca), w tym w szczególności innowacje produktowe lub procesowe.