Aktualności

KOLEJNE DOTACJE NA BADANIA I ROZWÓJ W WOJ. ŚLĄSKIM

KOLEJNE DOTACJE NA BADANIA I ROZWÓJ W WOJ. ŚLĄSKIM

SKUTECZNOŚĆ W POPRZEDNICH NABORACH

Szanowni Państwo, informujemy iż 29 marca 2018 roku został ogłoszony kolejny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe – działanie 1.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W poprzednich naborach wszystkie 5 złożonych przez nas wniosków otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę ponad 9 mln zł.

W ramach niniejszego konkursu  można otrzymać nawet do 80% dofinansowania (100% w zakresie dotyczącym działalności niegospodarczej). Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji. W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie m.in.:
– przygotowanie prototypów doświadczalnych,
– tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,
– sprawdzenie i walidacja danego rozwiązania w warunkach rzeczywistych,
– uruchomienie pierwszej produkcji.

W ramach niniejszego konkursu wnioski będą mogły składać mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa. Dodatkowo wsparcie w niniejszym konkursie mogą uzyskać także konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, konsorcja przedsiębiorstw i uczelni, konsorcja przedsiębiorstw i instytutów badawczych pod warunkiem, iż liderem będzie pozostawało przedsiębiorstwo z kategorii MŚP.

Poziom dofinansowania wynosi: do 80% kosztów projektu

Minimalna wartość dofinansowania wynosi: 100 tys. zł
Maksymalna wartość projektu: 5 mln zł

W ramach projektu można sfinansować m.in. wszystkim następujące wydatki:
1) Wynagrodzenia pracowników badawczych, pracowników technicznych
2) Koszty aparatury oraz sprzętu służącego do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych
3) Podwykonawstwo części prac merytorycznych (np. zlecenie badań jednostce naukowej)
4) Elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej

Rozwiązanie będące przedmiotem projektu musi wpisywać się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Śląskiego (weryfikacja na podstawie kodów PKD – link: http://lsi.slaskie.pl//pub/nabory/download/8093) tj.:
– ICT
– Energetyka
– Medycyna
– Zielona Gospodarka
(gospodarowanie zasobami, odnawialne źródła energii, efektywność energetyczna i materiałowa, czyste technologie i czystsza produkcja, ochrona bioróżnorodności, społeczna odpowiedzialność biznesu oraz zrównoważony model konsumpcji i produkcji)
– Przemysły wschodzące
(ekoprzemysły, przemysły morskie, kreatywne, mobilności, usług mobilnych oraz przemysły medycyny spersonalizowanej)

Termin składania wniosków upływa w dniu 28 czerwca 2018.

Zapraszamy do kontaktu